Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego H2O Serwis Informacja o firmie H2O Serwis

Sklep internetowy działający pod adresem http://h2oserwis.pl prowadzony jest przez:
H2O Serwis s.c., e-mail: sklep@h2oserwis.pl, nr telefonu 530113355, z siedzibą przy ul. Przedmiejskiej 6-10, 54-201 Wrocław.

– Lidia Jacewicz wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Lądka Zdroju na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 poz.1178 ze zmianami/ i posiada zaświadczenie NR 1025 oraz
– Mateusz Mendel wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia - Wydział Spraw Obywatelskich, Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej, Urzędu Miasta Wrocławia - na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 poz.1178 ze zmianami/ i posiada zaświadczenie NR 162849. NIP: 894-25-13-991, REGON: 931963396

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu H2OSerwis.pl są przetwarzane przez H2O Serwis s.c,.
 • Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep H2OSerwis.pl
 • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 • Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie H2OSerwis.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 • W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
  1. Cena brutto - standardowa detaliczna cena sprzedaży oferowanych towarów i usług
  2. Ceny On-Line - cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy H2OSerwis.pl.

Zamówienia

 • Sklep internetowy H2OSerwis.pl umożliwia Klientom:
  1. dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w oddziałach sprzedaży H2O Serwis s.c.,
  2. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
  3. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym H2OSerwis.pl.
 • Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie H2OSerwis.pl kierowane przez H2O Serwis s.c. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 • Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę H2OSerwis.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 • Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny: +48 530113355, Wiadomości wysyłane pod zamówieniem lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@h2oserwis.pl.
 • Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 • Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu "Potwierdzenie realizacji".
 • Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Dostawa

 • Towar zamówiony w sklepie internetowym H2OSerwis.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika firmy kurierskiej.
 • Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia: kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki,
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 • Na każdej stronie o produkcie (karcie Produktu) podany jest aktualny stan magazynowy towaru, a także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
 • Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z kurierem.

Sposoby płatności

 • Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  • W formie przedpłaty - przed wydaniem towaru klientowi:
   1. Przelew na rachunek bankowy H2O Serwis s.c.:

    H2O Serwis s.c.
    ul. Przedmiejska 6-10
    54-201 Wrocław
    MBank
    nr rachunku: 36114020170000410201303828

  • Gotówką do rąk przewoźnika (Za Pobraniem), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 • Szczegóły płatności i warunki dostawy określono w dokumencie: Sposoby dostawy i koszty.
 • H2O Serwis s.c. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez H2O Serwis s.c. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności jak np. sprzedaż na raty.

Zwrot towaru przez konsumenta

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 • Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
  1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
  2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
 • Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 • W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia Zwrotu Towaru, umowę kupna/sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 • Prawo odstąpienia od umowy, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego H2OSerwis.pl

 • Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa H2O Serwis s.c.. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 • Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym H2O Serwis s.c. wskazane jest wysłanie maila reklamacyjnego. Po otrzymaniu maila zostanie nadany numer reklamacji.
 • Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to dystrybutorów do wody, itd. ).
  1. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  2. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.
  3. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
  4. Należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym H2O Serwis s.c. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 • Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku H2O Serwis s.c. rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w H2O Serwis s.c.
 • Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  1. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika wskazanego przez H2O Serwis s.c. po uprzednim uzgodnieniu.
  2. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
  3. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt H2O Serwis s.c., o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
 • Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
 • Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, H2O Serwis s.c. wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, H2O Serwis s.c. jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Serwis

 • Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres: H2O Serwis s.c. ul.Przedmiejska 6-10, 54-201 Wrocław
 • Kontakt z serwisem: 530113355

Postanowienia końcowe

 • H2O Serwis s.c. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 • W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 • Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej H2OSerwis.pl.
 • Regulamin Sklepu Internetowego H2O Serwis s.c. nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Sklep na bazie OpenCart
H2O serwis - sklep online © 2021